ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie przydatności przydatności wody do spożycia w miejscowości Gamerki Wielkie.

Akapit nr 1 - brak tytułu

K O M U N I K A T
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie z dnia 21 maja 2024 r. dla odbiorców wody zaopatrywanych
ze Stacji Uzdatniania Wody w Gucinie

Woda z wodociągu publicznego w Gucin zaopatruje w wodę miejscowości:
Mostkowo, Trokajny, Sobno, Ględy, Gucin, Kojdy, Lusajny, Zajączkowo,
Gamerki Wielkie (gm. Jonkowo)

 
Ostatnie badania próbek wody pobranej w dniu 15.05.2024 r. z wodociągu publicznego Gucin, pod względem mikrobiologicznym nie budzą zastrzeżeń.
 
Woda nadaje się do spożycia przez ludzi.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Krupa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-22 12:55:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-22 12:57:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-22 12:57:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
61 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie warunkowej przydatności przydatności wody do spożycia w miejscowości Gamerki Wielkie.

Akapit nr 1 - brak tytułu

K O M U N I K A T
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie z dnia 9 maja 2024 r. dla odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Gucinie
Woda z wodociągu publicznego w Gucin zaopatruje w wodę miejscowości:
Mostkowo, Trokajny, Sobno, Ględy, Gucin, Kojdy, Lusajny, Zajączkowo, Gamerki Wielkie (gm. Jonkowo)
 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie informuje, że w dniu 06.05.2024 r. pobrano w ramach kontroli urzędowej próby wody do badań z stacji uzdatniania wody wodociągu publicznego w Gucinie.
Na podstawie wyników badań mikrobiologicznych próbek wody stwierdzono ponadnormatywna zawartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h.
 
W związku z powyższym stwierdza się warunkową przydatność wody do spożycia.
 
Do czasu uzyskania poprawy mikrobiologicznej jakości wody, ze względów profilaktycznych zaleca się spożywanie wody wyłącznie po przegotowaniu. Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń.
Nakazano wprowadzenie działań naprawczych.
Komunikat obowiązuje do odwołania.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Krupa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-10 08:58:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-10 09:00:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-10 09:02:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
133 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana adresu poczty elektronicznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zmiana adresu poczty elektronicznej
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie informuje, iż z dniem 06 maja 2024 r. uległ zmianie ogólny adres poczty elektronicznej.
 
Aktualny adres e-mail Zakładu jest następujący:
 
Dotychczasowy adres pozostaje tymczasowo aktywny a wiadomości będą przekierowywane na nowy adres.

Prosimy o zmianę naszego adresu e-mail w Państwa elektronicznych skrzynkach kontaktowych i bazach informacyjnych oraz kierowanie korespondencji na nowy adres e-mail.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Krupa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-07 13:12:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-07 13:13:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-07 13:13:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
138 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY - Rolnicze wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY
 
Rolnicze wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych
 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie zaprasza do współpracy rolników i inne osoby fizyczne lub prawne, które są zainteresowane rolniczym wykorzystaniem komunalnych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Jonkowie.
 
Osady są przekazywane do wykorzystania nieodpłatnie.
 
Właściwości fizyczne osadów umożliwiają stosowanie osadu na polu przy pomocy rozrzutnika.
 
W oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz przy spełnieniu wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych - osady mogą być stosowane:
 1. w rolnictwie, rozumianym, jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz,
 2. do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
 3. do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
 4. do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
 5. przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 
Komunalne osady ściekowe w celach wymienionych w pkt. 1, 2 i 3 mogą być stosowane bez konieczności uzyskania przez władającego gruntami zezwolenia lub rejestracji.
 
Zakazane jest stosowanie komunalnych osadów ściekowych:
 1. na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody;
 2. na terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody;
 3. w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i cieków;
 4. na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz na terenach czasowo podtopionych i bagiennych;
 5. na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem;
 6. na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu;
 7. na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10 %;
 8. na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych;
 9. na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody niewymienionymi w pkt 1, jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami;
 10. na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności;
 11. na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych;
 12. na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym – w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów;
 13. na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki;
 14. na gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami.
 
Komunalne osady ściekowe powstające na oczyszczalni w Jonkowie są poddawane regularnym badaniom wykonywanym przez akredytowane laboratorium.
Wyniki potwierdzają, że osad jest bezpieczny sanitarnie i spełnia wszystkie warunki do rolniczego wykorzystania.
 
Wyniki badań potwierdzają, że osad posiada dobre parametry nawozowe, które powodują polepszenie standardów jakości ziemi.
 
Komunalne osady ściekowe bogate są w substancje organiczne i mineralne. Spełniają one wiele istotnych funkcji: regulują kwaśny odczyn gleb, umożliwiają zachowanie odpowiedniej struktury gleby oraz dostarczają roślinom substancji odżywczych oraz makro i mikroelementów.
 
Zakład Gospodarki Komunalnej zapewnia przeprowadzenie akredytowanych badań laboratoryjnych gruntów, na których będą zagospodarowane osady, a także dostawę osadu.
 
Odbierający osady zapewni odpowiednie zagospodarowanie osadu na nawożonym polu.
 
Warunki:
 1. Powierzchnia pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 1 ha.
 2. Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane tylko poza okresem wzrostu i rozwoju roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi, rozumianym jako czas od siewu lub sadzenia do zbioru.
 3. Osad w zaplanowanej dawce należy równomiernie rozprowadzić po całej powierzchni gruntu i wymieszać z glebą nie później niż następnego dnia po ich przetransportowaniu.
 4. Komunalne osady ściekowe nie mogą być przekazywane osobom trzecim.
 
 
Zainteresowanych właścicieli gruntów zapraszamy do zgłaszania się do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jonkowie przy ul. Lipowej 11 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.  
 
 
Dodatkowych informacji udzielimy również pod nr tel. (89) 512 – 91 – 10, 516 – 063 – 587, e-mail:
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Krupa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-05 14:52:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-05 14:53:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-05 14:53:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
427 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 14.02.2024 do 13.02.2027

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie informuje,
iż decyzją znak: GD.RZT.70.118.2023.OO.8 z dnia 30.01.2024 r.,
wydaną przez organ regulujący Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
została zatwierdzona Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na terenie Gminy Jonkowo na okres trzech lat.
 
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Jonkowo
zostały opublikowane na BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 06.02.2024 r.,
w związku z powyższym wchodzą w życie z dniem 14.02.2024 r.
 
W załączeniu scan zatwierdzonej decyzji oraz treść taryfy dostępna cyfrowo.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Krupa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-08 08:35:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-08 10:22:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-05 14:54:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1065 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o zmianie godzin pracy ZGK w dniu 19.12.2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
INFORMACJA
 
Dnia 19.12.2023 (wtorek)
Zakład Gospodarki Komunalnej będzie czynny w godzinach
od 7:00 do 12:00
 
Za utrudnienia przepraszamy.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Krupa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-07 13:04:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-07 13:04:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-07 13:04:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
752 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Awaria na ujęciu wody we Wrzesinie - 18.10.2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje o wystąpieniu awarii sterowania na ujęciu wody we Wrzesinie.
Trwają prace naprawcze.
Planowane przywrócenie sprawności ujęcia - godzina 22:00.
 
 
AKTUALIZACJA
 
W dniu 18.10.2023 r. będzie prowadzone intensywne płukanie sieci wodociągowej. Możliwe są spadki ciśnienia.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Krupa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-17 21:00:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-17 21:00:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-18 08:36:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
906 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie przydatności przydatności wody do spożycia w miejscowościach: Jonkowo, Mątki, Łomy, Giedajty, Warkały, Garzewko, Węgajty, Polejki i Różynka (gm. Świątki).

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Krupa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-29 12:43:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-29 12:46:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-29 13:01:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1390 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie warunkowej przydatności przydatności wody do spożycia w miejscowościach: Jonkowo, Mątki, Łomy, Giedajty, Warkały, Garzewko, Węgajty, Polejki i Różynka (gm. Świątki).

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z wprowadzeniem warunkowej przydatności wody do spożycia na terenie miejscowości: Jonkowo, Warkały, Giedajty, Mątki, Łomy, Garzewko, Węgajty, Polejki oraz Różynka w gm. Świątki, Zakład Gospodarki Komunalnej podjął działania naprawcze mające na celu przywrócenie należytej jakości wody w postaci intensywnego płukania sieci wodociągowej. Zostały pobrane kolejne próbki wody do badań. Oczekujemy na wyniki z laboratorium (3 dni robocze). Po uzyskaniu prawidłowych wyników zostaną one przesłane do PSSE w Olsztynie w celu wydania komunikatu wygaszającego.

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Krupa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-20 14:59:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-20 17:18:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-27 09:47:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2249 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji